ENG

Všeobecné obchodní podmínky

I. Obecná ustanovení

 1. Únikové hry v Praze Holešovicích jsou provozovány společností Rundall s.r.o. (dále jen „TAM“), IČO: 04727231, se sídlem U elektrárny 6, 170 00 Praha, Česká republika (email: info@unikovehryvpraze.cz, tel.: +420 725 436 984) a jakékoliv právní a jiné vztahy z tohoto vyplývající se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) a právními předpisy České republiky. Jakékoliv spory z těchto právních a jiných vztahů budou řešeny před obecnými soudy České republiky.
 2. Tyto VOP upravují vztahy mezi TAM a dalšími osobami, které se účastní jedné z únikových her TAM v Praze (dále jen „účastník hry“).

II. Rezervace, cena a další obchodní pravidla

 1. Jakékoliv ceny vstupného uvedené na webu TAM či v obchodních prostorách TAM jsou konečné, včetně případné daně z přidané hodnoty. Ceny vstupného za únikové hry se mohou lišit v závislosti na datu, zvolené hře, konkrétním čase dané rezervace, portálu, kde byla hra zakoupena, a rovněž v závislosti na počtu osob. Konkrétní cena je uvedena v rezervačním systému na webu TAM a k nahlédnutí v obchodních prostorách TAM. Účastník hry nemá nárok na vrácení byť části vstupného v případě odlišné ceny z důvodu existenci slevy/slevové akce, která se na něj nevztahuje.
 2. Účastník hry je oprávněn se účastnit hry na základě řádně provedené telefonické (tel: +420 725 436 984) nebo webové rezervace (www.trapasmamas.cz) dle volné kapacity. Před zahájením hry musí být hra zaplacena. Po provedení rezervace přes webový portál TAM obdrží účastník hry potvrzující email. Údaje uvedené v rezervaci musí být pravdivé a přesné, za porušení této povinnosti nenese TAM žádnou odpovědnost.
 3. Účastník hry bere na vědomí, že se cena hry liší dle počtu hráčů, což je vždy uvedeno v ceníku na webových stránkách. Stejně tak bere účastník na vědomí, že hra má určený maximální počet hráčů, který je třeba dodržet.
 4. V případě, že účastník zarezervuje příslušnou hru ve zvoleném čase/zvolené provozovně/se zvoleným počtem hráčů a následně na základě rozhodnutí účastníka dojde ke změně počtu hráčů/ změně zvolené hry/změně zvoleného termínu, v důsledku čehož dojde ke snížení konečné ceny vstupného v daném případě, případný přeplatek vzniklý na straně účastníka se účastníkovi nevrací.
 5. V případě, že účastník zarezervuje příslušnou hru ve zvoleném čase/zvolené provozovně/se zvoleným počtem hráčů a následně na základě rozhodnutí účastníka dojde ke změně počtu hráčů/ změně zvolené hry/změně zvoleného termínu, v důsledku čehož dojde ke zvýšení konečné ceny vstupného v daném případě, účastník je povinen vzniklý nedoplatek TAM uhradit.
 6. Vstupné může být uhrazeno na místě pouze v hotovosti; vždy však před zahájením příslušné únikové hry.
 7. Rezervace může být zrušena buď telefonicky tel: +420 725 436 984 nebo emailem: info@unikovehryvpraze.cz Účastník je povinen dostavit se na místo koná
 8. Účastník je povinen dostavit se na místo konání zvolené únikové hry uvedené v informativním mailu/SMS zaslaném TAM, a to 15 minut před začátkem hry v den uvedený v informativním emailu. V případě zpoždění, začíná běžet čas hry, který je nezbytný pro absolvování hry, v hodinu, která byla uvedena v informativním emailu, a to bez nároku na vrácení či snížení vstupného a bez ohledu na přítomnost všech účastníků hry. V případě takového zpoždění, může být účastník hry vpuštěn do prostoru hry a hru hrát, ovšem již jen ve zbývajícím čase, případně mu může být umožněno hrát jinou hru, pokud to bude z kapacitních důvodů možné; vždy však jen na základě výlučného uvážení operátora či TAM.
 9. Společnost si kdykoliv vyhrazuje právo zrušit jakoukoliv rezervaci s plnou náhradou účastníkem uhrazeného vstupného, o čemž bude účastník hry informován telefonicky nebo emailem či na místě.
 10. Skupinové rezervace nebo speciální teambuildingové/podnikové akce jsou vítány a mohou být předmětem zvýhodněných cenových nabídek. Pro bližší informace prosím kontaktujte TAM, a to buď mailem: info@unikovehryvpraze.cz nebo telefonicky: +420 725 436 984.

III. Dárkové poukazy (vouchery)

 1. Dárkové poukazy (vouchery) vystavené a prodávané TAM jsou poukázkou na doručitele ve smyslu ustanovení § 1939 zákona č.89/2012 Sb., nový občanský zákoník, v platném znění. Dárkovým poukazem je držitel, který dárkový poukaz předloží, oprávněn k absolvování jedné únikové hry uvedené na poukazu/voucheru nebo dle svého výběru spolu s jím zvolenými osobami, avšak nikoliv v počtu převyšujícím celkem 6 osob.
 2. Není-li na dárkovém poukazu uvedeno jinak, dárkový poukaz TAM platí po dobu šesti měsíců ode dne vystavení.
 3. Ceny dárkových poukazů se mohou v čase lišit. Z tohoto důvodu platí, že pokud cena zakoupeného dárkového poukazu převyšuje cenu držitelem zvolené únikové hry, případný rozdíl v ceně se držiteli voucheru nevrací. Stejně tak platí, že pokud cena dárkového voucheru nedosahuje ceny zvolené únikové hry, držitel voucheru není povinen rozdíl v cenách doplatit.
 4. Dárkový poukaz nelze kombinovat s jakýmikoliv dalšími slevami či akcemi vyhlášenými TAM či individuálně nabízenými kteroukoliv z provozoven TAM či na slevových portálech.
 5. V případě rezervace hry je držitel dárkového poukazu TAM povinen uvést do poznámky číslo dárkového poukazu.
 6. Dárkové poukazy TAM lze zakoupit osobně v sídle společnosti nebo přes webový portál. V takovém případě bude dárkový poukaz/ voucher po úhradě ceny dárkového poukazu/voucheru zaslán v PDF na emailovou adresu uvedenou v objednávce.
 7. Držitel poukazu je povinen dbát zvýšené opatrnosti při nakládání s poukazem a neztratit poukaz, jelikož TAM neodpovídá za zničení či zneužití (uplatnění) poukazu třetí osobou.

IV. Bezpečnost

 1. Účastník hry je povinen dbát pokynů udělených ze strany operátorů hry, tedy osobou obsluhující hru, nebo TAM a dbát své bezpečnosti a bezpečnosti ostatních účastníků hry, dodržovat bezpečnostní pokyny a provozní pravidla TAM.
 2. Pokud dojde nebo bude docházet ze strany účastníka hry opakovaně k nedodržení pravidel nebo pokynů, je operátor hry oprávněn kdykoliv hru ukončit nebo takového účastníka hry vyloučit ze hry, a to vždy bez nároku na vrácení vstupného.
 3. TAM a operátoři hry jsou oprávněni neumožnit účast ve hře osobě, která vykazuje známky agresivity, opilosti, požití návykových látek či nezpůsobilosti hrát hru. Osoba, která kazí hru ostatním účastníkům hry, může být vykázána ze hry bez nároku na vrácení vstupného, a to dle uvážení operátora hry.
 4. V prostorách hry a během jejího průběhu není povoleno užívat návykových látek, požívat alkohol, vstupovat do prostor se zbraní nebo nebezpečnými předměty, není povoleno kouřit, není povoleno ničit zařízení nebo prostory hry. Za zničení odpovídá účastník hry, nejedná-li se o nahodilé poškození či zničení či nedopatření účastníka hry. Za zničení či poškození zařízení v případě nedodržení pravidel a pokynů operátorů nebo TAM odpovídá vždy účastník hry, stejně tak v případě úmyslného jednání.
 5. Účastníci jsou srozumění s tím, že v této hře je důležité používat logické myšlení. V žádném momentě hry není dovolené používat nadměrnou sílu. Některé příslušenství je pohyblivé nebo může být otevřeno, ale nikdy nevyžaduje použití větší síly.
 6. Účastník hry prohlašuje, že si bezpečnostní pravidla přečetl a souhlasí s nimi.

V. Odpovědnost

 1. TAM není odpovědná za jakoukoliv škodu, ušlý zisk či náklady vzniklé v souvislosti s používáním webových stránek TAM. TAM rovněž neodpovídá za jakékoliv chyby nebo nepřesnosti, které se mohou vyskytnout v informacích a materiálech zveřejněných na webových stránkách TAM. Tam neodpovídá za případné výpadky nebo nefunkčnost jejich stránek nebo rezervačního systému, případně platební brány, a rovněž neodpovídá za vyšší moc, v důsledku které bude účastníkům hry znemožněno hry se účastnit. V takovém případě bude účastníkům hry vráceno vstupné nebo umožněno v náhradním termínu účastnit se hry (tento náhradní termín bude určen dle dohody, nejpozději však 6 měsíců ode dne odstranění překážek na straně TAM.
 2. TAM nenese odpovědnost za osobní věci účastníka hry a jiné jeho cennosti, za jejich ztrátu, poškození nebo odcizení, účastník hry je povinen dbát opatrnosti o své věci vnesené do prostoru hry i sídla TAM.
 3. Účastník hry se hry účastní na vlastní odpovědnost a bezpečnost.
 4. Hry je oprávněna se účastnit osoba mladší 15ti let, a to v doprovodu osoby starší 18ti let nebo se souhlasem zákonného zástupce.
 5. Účastník hry se zavazuje před zahájením hry sdělit operátorům veškeré zdravotní problémy, které by pro něj mohly být nebezpečné během účasti na hře. Není dovolené hrát hru v případě, že účastník hry trpíte srdečními problémy, epilepsii, vysokým tlakem, klaustrofobií nebo obdobnými zdravotními obtížemi. Účastník hry je oprávněn kdykoliv opustit hru na vlastní žádost, zejména je tak povinen učinit, pokud se necítí dobře.
 6. Odpovědnost za škodu způsobená ze strany TAM je vždy omezena výší vstupného, s čímž strany souhlasí.

VI. Pořizování audiovizuálních záznamů

 1. Focení či pořizování jiných audiovizuálních záznamů v obchodních prostorách TAM je zakázáno, a to pod sankcí smluvní pokuty ve výši 3.000,-Kč a okamžitým ukončením hry bez nároku na vrácení vstupného či jeho části.
 2. Během hry budou účastníci monitorování za účelem sledování hry a zachování bezpečnostních pravidel, s čímž účastník hry výslovně souhlasí a danou skutečnost bere na vědomí.

VII. Ostatní ujednání

 1. Společnost si vyhrazuje právo změnit a/nebo aktualizovat znění těchto VOP, a to zveřejněním aktuálního znění VOP na webových stránkách TAM www.trapasmamas.cz, kde budou VOP vždy k dispozici, přičemž budou k nahlédnutí rovněž v sídle společnosti.
 2. Webové stránky TAM mohou obsahovat cookies, účastník hry nebo uživatel webových stránek TAM souhlasí s jejich užitím. Dále mohou webové stránky TAM obsahovat odkazy na jiné zdroje a webové stránky.
 3. Účastník hry se zavazuje zachovávat mlčenlivost a dále nešířit skutečnosti související se hrou; ta se považují za důvěrná, proto je účastník hry není oprávněn sdělit třetí osobě z důvodu zachování unikátního zážitku z únikové hry i všem ostatním účastníkům, za což předem TAM děkuje. Za důvěrné informace se považuje zejména průběh a know-how hry, zápletky a řešení.
 4. Veškeré informace a údaje uvedené na webových stránkách TAM mají pouze informativní a propagační charakter a neobsahují žádné ujištění či záruky, které by mohly z těchto údajů přímo či nepřímo vyplývat, vyjma ceníku.

V průběhu poskytování svých služeb bude TAM maximálně usilovat o naplnění očekávání a splnění všech přání klientů. Přejeme hezkou zábavu.